infosessionslovakia

Copernicus Training and Information Session, ktorá sa bude konať 12. júna 2018 v  Bratislave, je súčasťou série národných Copernicus eventov. Európska komisia organizuje tieto eventy na žiadosť a v spolupráci s Členskými krajinami.

Cieľom tohoto eventu je zvýšiť povedomie o programe Copernicus, možnostiach využitia údajov programu Copernicus, a súčasne poskytnúť existujúce príklady využitia týchto údajov a základný tréning v nasledujúcich oblastiach:

 • Dostupné údaje a informácie
 • Využitie údajov a ich aplikácia. Všeobecné využitie aj využitie údajov pre špecifické kategórie užívateľov (Verejná správa, Podnikateľia, atď.) alebo v špecifických sektoroch (Copernicus pre monitoring krajiny, monitoring atmosféry atď.);
 • Nástroje pre prístup k údajom a informáciách programu.

Copernicus Training and Information Session je zamerané ako na pokročilých technických užívateľov ako aj na komunity koncových netechnicky zameraných užívateľov.

Podrobnejšie informácie získate v programe eventu:

 

Tento event je otvorený a pre registrovaných účastníkov zdarma.

Registrácia je uzavretá.

V prípade, že počet registrovaných účastníkov dosiahne maximálnu kapacitu konferenčnej miestnosti môže byť registrácia uzavretá skôr. V tom prípade môžu byť uprednostnený účastníci zo Slovenskej republiky. 

 

 

Sumárne informácia


Dátum:                12.06.2018 Utorok

Jazyk:                  Slovenčina a Angličtina (bez prekladu)

Cost:                    bez poplatku

 

Miesto konania:  Hotel Saffron

Adresa:               Radlinského 27

Mesto:                 811 07 Bratislava

Tel.:                     +421 2 212 99 301

Web:                    http://www.hotelsaffron.sk

 

 

Program 

08:30 - 09:00
Registration and welcome coffee (Registracia účastníkov)
09:00 - 10:00
Welcome and Introduction (Privítanie a predstavenie programu Copernicus)

 

 • Welcome Speeches / Privítanie účastníkov
  (Ministry of Environment of the Slovak Republic & Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic)
 • General Introduction to Copernicus / Všeobecné predstavenie Programu Copernicus
  (European Commission)
 • Slovak Copernicus Relays and Academies / Predstavenie Slovenských členov Copernicus Relays a Academies - Presentation in Slovak
  (Insar.sk s.r.o. -Relay- & Pavol Jozef Šafárik University in Košice -Academy)
10:00 - 10:50
Access to Data, Tools and Finance (Prístup k údajom, nástrojom a financiám)

 

 • Introduction to Copernicus Data Access / Predstavenie možnosti prístupu k údajom programu Copernicus
  (Noveltis, EC Contractor)
 • How to get access to Copernicus data, tools and finance
  (Copernicus Support Office)
10:40 - 11:00
Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) (Služba programu Copernicus - Monitoring krajiny)

 

 • CLMS - Product portfolio and data access / CLMS – Portfólio produktov a prístup k údajom
  (GAF, EC Contractor)
11:00 - 11:30
Coffee break (Prestávka na kávu)
11:30 - 12:50
Land Cover & Agriculture (Krajinná pokrývka a poľnohospodárstvo)

 

 • Land cover monitoring based on Sentinel-2 data / Monitoring krajiny na základe údajov Sentinel 2
  (EUROGI, EC Contractor)
 • Corine Land Cover in Slovakia / Corine Land Cover na Slovenskej republike - Presentation in Slovak
  (Slovak Environment Agency)
 • Modelling of urban heat islands based on the Urban Atlas / Modelovanie teplotných ostrovov v mestskom prostredí na podklade produktu Urban Atlas - Presentation in Slovak
  (Slovak Academy of Science)
 • Detection of arable lands to determine farmers' eligibility to EU aid / Detekcia ornej pôdy pre zhodnotenie oprávnenosti žiadosti o príspevky EÚ
  (NEREUS / GeoSpazio Italia, EC Contractor)
12:50 - 13:00
Open discussion (Diskusia)
13:00 - 14:00
Lunch break (Prestávka na obed)
14:00 - 15:20
Forestry and Environmental Protection (Lesníctvo a ochrana životného prostredia)

 

 • Forest damage detection supported by the HR forest layer / Detekcia poškodenia lesa s využitím High resolution layer
  (GAF, EC Contractor)
 • Satellite Imagery in Forestry / Satelity v službách lesa - Presentation in Slovak
  (Slovak Forestry Institute)
 • Estimation of forest biomass production / Odhad produkcie lesnej biomasy
  (Noveltis, EC Contractor)
 • Monitoring of the stability of protected sites & related pressure: Natura2000 / Monitorovanie stability chránených území a súvisiacich tlakov v územiach Natura2000
  (GAF, EC Contractor)
15:20 - 15:50
Coffee break (Prestávka na kávu)
15:50 - 16:10
Copernicus Emergency Management - Early Warning (Copernicus manažment krízových situácií – Systémy skorého varovania)

 

 • Copernicus EMS Forecasting Floods and Fires: Early Warning systems / Copernicus predpovedanie povodní a požiarov: systémy skorého varovania
  (e-GEOS, EC Contractor)
16:10 - 17:10
Copernicus for Entrepreneurs (Copernicus pre podnikanie)

 

 • Developing a mobile application for citizens with Copernicus data / Vývoj mobilných aplikácií pre občanov s údajmi Programu Copernicus
  (Copernicus Support Office)
 • Exploitation of SAR data / Využívanie radarových (SAR) údajov - Presentation in Slovak
  (Slovenská Technická Univerzita v Bratislave)
 • Horizon 2020 - Copernicus related projects participation possibilities / Horizon 2020 – možnosti spolupráce na projektoch - Presentation in Slovak
  (Centrum vedecko-technických informácií SR)
17:10 - 17:30
Open discussion (Diskusia)
17:30 - 17:40
Conclusion (Záver)

Travel

 

To be completed

 

 

 

 

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie na Slovenského koordinátora

Peter Pastorek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tel: +421 48 43 74 525

Email: peter.pastorek [at] enviro.gov.sk

Organizačný team EK:

Frederic Collomb

Copernicus Support Office / FDC

T: +33 1 53 66 11 11

Email: frederic.collomb [at] fdc.eu

 

Annekatrien Debien

Copernicus Support Office / SpaceTec Partners

T: +32 488 48 51 70

Email: debien [at] spacetecpartners.eu